Medicina integrativa
i holística

Què és la Medicina integrativa i holística?

La medicina integrativa és aquella que integra els coneixements de la medicina al·lopàtica (medicina convencional) amb els de la medicina biològica, naturista o complementaria.

D’aquesta manera es beneficia d’un abordatge terapèutic més respectuós amb l’organisme sempre que sigui possible, sense perdre les valuoses aportacions de la medicina al·lopàtica o convencional, com poden ser les cirurgies, el tractament del càncer amb antineoplàstics o l’ús d’antibiòtics i d’altres medicaments, quan aquests són realment necessaris.

 Al nostre centre de medicina integrativa de Barcelona ens agrada dir que fem una medicina integrativa i holística perquè tenim en compte tot allò que afecta al pacient, tant pel que fa al pla físic, com a l’emocional i el social. 

Treballem amb aquest principi, ja que tenim molt clar que les parts de la persona formen un conjunt indivisible que treballa de manera totalment sinèrgica, cosa que s’està demostrant molt clarament amb les noves investigacions científiques.

Així, es pot considerar que tots els serveis que oferim a la nostra clínica de medicina integrativa de Barcelona formen part de la nostra manera d’entendre la medicina, són tots, doncs, tractaments de medicina integrativa i holística.

És per això que se’n pot beneficiar qualsevol persona, tant aquelles que vénen a fer prevenció com les que venen amb una molèstia o problema determinat, com poden ser SSC (Síndromes de Sensibilització Central), dolors articulars o musculars, trastorns digestius, malalties autoimmunitàries, càncer, al·lèrgies, problemes cutànies, i un llarg etcètera.

Com és una visita mèdica al centre de medicina integrativa i holística de Barcelona?

El primer que fem sempre en una vista mèdica a la nostra clínica de medicina integrativa és una bona història clínica escoltant què li ocorre a la persona i què n’espera. Anem guiant l’entrevista per tal d’extreure la informació que necessitem.

És probable que també fem una exploració física (mirant la tensió, auscultant els pulmons o el cor, mirant l’orella, tocant un genoll o una panxa adolorits, per exemple).

Amb aquesta primera part de diagnòstic fet sota una mirada holística ja podem tenir una hipòtesi diagnòstica que acabarem de confirmar mitjançant l’Electroacupuntura de Voll (EAV)(+).

 Si és necessari es demanen proves complementàries per tal d’acabar d’esclarir el diagnòstic o afinar el tractament. Per exemple un test de disbiosi intestinal(+), una anàlisis sanguini, una radiografia, un test genètic(+).

Amb tots els coneixements extrets de la visita al centre de salut integratiu i holístic expliquem el pla terapèutic.

Aquest pot consistir en la presa d’una sèrie de medicaments(+) i/o suplements alimentaris, una dieta, una recomanació per a anar al dentista o per a fer osteopatiateràpia neuralteràpia d’ozó o alguna altra teràpia, consells per a minimitzar l’exposició a tòxics(+) o evitar els CEM artificials (Camps Electromagnètics).

Al cap d’uns mesos (temps variable segons diversos factors del cas en concret), farem una visita de control a la clínica de medicina integrativa de Barcelona.

Les proves diagnòstiques, els tractaments i les teràpies integratives que més emprem en una visita mèdica general són: 

Preguntes freqüents sobre medicina integrativa:

La medicina integrativa i holística és aquella que integra els coneixements de la medicina al·lopàtica (medicina convencional) amb els de la medicina biològica, naturista o complementaria.

D’aquesta manera es beneficia d’un abordatge terapèutic més respectuós amb l’organisme sempre que sigui possible, sense perdre les valuoses aportacions de la medicina al·lopàtica o convencional, com poden ser les cirurgies, el tractament del càncer amb antineoplàstics o l’ús d’antibiòtics i d’altres medicaments, quan aquests són realment necessaris.

El concepte de medicina integrativa fa referència al fet que s’integren els coneixementsde la medicina convencional amb els de la medicina biològica, naturista o complementària.

El concepte de medicina holística fa referència al fet que es té en compte la totalitat de l’ésser (la dimensió física, psicosocial i emocional de la persona) i quees percep l’organisme com un tot. La medicina holística entén que l’organisme funciona en conjunt, les seves parts no funcionen de manera aïllada i, per tant, s’afectaran les unes a les altres.

La OMS defineix la salut com un estat de complet benestar físic, mental i social i no només l’absència d’afeccions o malalties. Aquesta és una concepció holística de la salut, ja que té en compte els diferents aspectes que afecten el benestar de les persones.

Així i tot, en medicina biològica anem un punt més enllà, perquè entenem el binomi salut-malaltia com un contínuum, un equilibri. Doncs la salut no és quelcom estàtic sinó que el nostre organisme està constantment treballant per mantenir-la.Entenem també que les malalties, en especial les cròniques, són processos patològics que es gesten al llarg de molt de temps, que s’inicien amb un mal hàbit o amb el contacte amb un tòxic per exemple. I aquestes petites exposicions sumades entre elles i amb els factors propis de l’organisme son el que ens durà a perdre l’equilibri i a emmalaltir

La kinesiologia holística aplicada és una tècnica que s’utilitza per a diagnosticar o escollir el tractament adequat per a una persona. Es basa en els reflexos viscero-motors per valorar l’estat intern a partir del testatge muscular manual.La resposta es dona en funció de la resposta de força o debilitat de la musculatura al formular una determinada pregunta. Alguns metges o terapeutes integratius fan servir la kinesiologia com a mètode de suport al diagnòstic.

Al nostre centre de medicina integrativa de Barcelona preferim la EAV, ja que ens dona uns paràmetres més objectius i menys observador-dependents.

Electroacupuntura de Voll (EAV)

L’electroacupuntura de Voll (EAV) és un mètode de diagnòstic mèdic, que realitzem a la nostra consulta de medicina holística i integrativa de Barcelona, que combina elements de disciplines com l’acupuntura xinesa, l’homeopatia, l’al·lopatia o medicina convencional i la medicina ortomolecular.

Parteix d’una visió integral de l’organisme i consisteix en la mesura de la resistència elèctrica de certs punts sobre la pell (els anomenats punts d’acupuntura que estan situats al llarg dels diferents meridians), en els quals es pot veure reflectit l’estat general dels diferents òrgans i sistemes (circulatori, endocrí, digestiu, entre d’altres).

En la mesura, s’utilitzen diferents medicaments que col·locats dins la màquina d’electroacupuntura de Voll (EAV) permeten veure la reacció del pacient i/o influeixen al resultat de la pròpia mesura. Quan el medicament influeix en la mesura serveix per completar el diagnòstic o s’utilitza a la teràpia que es prescriurà.

D’aquesta manera amb l’electroacupuntura de Voll (EAV) es pot recomanar el tractament correcte i reconèixer aquell que el pacient no toleri.

L’electroacupuntura segons Voll (EAV) es pot utilitzar per a diagnosticar:

Camps interferents, siguin dents o tractaments dentals, cicatrius o inflamacions.
Intoleràncies alimentàries i al·lèrgies.
Candidiasis, parasitosis i altres disbiosis intestinals.
Virus.
Geopaties i CEMs artificials (Camps Electromagnètics).
Dèficits de vitamines, aminoàcids, oligoelements, àcids grassos, entre d’altres.

Preguntes freqüents sobre l’Electroacupuntura segons Voll (EAV):

L’EAV es denomina així per diferenciar-la de l’electroacupuntura xinesa, consistent en l’estimulació elèctrica de les agulles inserides als diferents punts d’acupuntura amb finalitat exclusivament terapèutics, però que no pot ser utilitzada per a diagnosticar.

Fou el metge alemany Reinhold Voll el creador i principal promotor i difusor a escala mundial de l’electroacupuntura segons Voll (EAV).

Es tracta d’un mètode de diagnòstic mèdic indolor, net i ràpid. Indicat també per a infants, preventiu i natural.

L’electroacupuntura de Voll (EAV) consisteix en la mesura de la resistència elèctrica de certs punts sobre la pell mitjançant un elèctrode que el metge manipula. Aquests punts són els anomenats punts d’acupuntura que estan situats al llarg dels diferents meridians descrits pels antics metges xinesos. Els meridians són línies de fluid energètic que presenten un particular comportament elèctric, diferent de la resta de la pell.

La mesura efectuada amb l’electroacupuntura segons Voll (EAV) es duu a terme a través del circuit elèctric que es forma entre l’elèctrode passiu que sosté el pacient a una de les seves mans i el mateix aparell d’EAV, per mitjà de l’elèctrode actiu que manipula el metge.

A més a més, la màquina incorpora una mena de ‘rusc’, en què es col·loquen els diferents medicaments que o bé influiran al resultat de la pròpia mesura (i per tant seran utilitzats com a diagnòstic), o bé seran utilitzats a la teràpia en sí.

El resultat de la mesura es llegeix en una escala, subdividida en 100 unitats, incorporada a totes les màquines l’electroacupuntura de Voll (EAV), a manera d’un amperímetre modificat. Segons sigui el comportament de l’agulla, així com el valor assolit, i tot plegat juntament al medicament utilitzat en la mesura, es pot arribar a un diagnòstic altament precís.

Test de disbiosi intestinal

Mitjançant unes analítiques específiques, estudiem les alteracions existents en el sistema digestiu principalment i l’intestinal.

El nostre sistema digestiu és, sovint, la peça clau per a recuperar la nostra salut. És un dels focus principals en qualsevol visita mèdica, a la nostra clínica de medicina integrativa, per la seva gran importància.

La microbiota intestinal és el conjunt de microorganismes que entapissen la nostra mucosa intestinal. Tenen funcions tan diverses i importants com protegir-nos de patògens i tòxics, participar en la digestió o modular la immunitat, entre d’altres. Per tant, l’estat del microbioma tindrà un fort impacte sobre la salut, tant per bé com per mal.

A partir dels resultats mitjançant l’electroacupuntura de Voll (EAV) o unes analítiques específiques, suggerim el tractament específic. Com a metges de medicina integrativa d’un centre de salut holístic, valorem tant l’estat dels diferents grups de bacteris, per valorar possibles sobre creixements o dèficits, com la possible presència de patògens com els paràsits i fongs intestinals, com la tan freqüent candida.

Com és el tractament de disbiosi intestinal des de l’òptica de la medicina general amb visió holística i integrativa?

El tractament es du a terme a base sobretot de pre i probiòtics i productes específics per a eliminar els patògens. És sempre un tractament individualitzat, que pot anar acompanyat si s’escau de modificacions alimentàries per afavorir la millora de tot el sistema. 

La importància de la microbiota intestinal és tal que, la seva alteració contribueix a l’aparició de malalties i simptomatologia molt diversa: cansament, irritabilitat, manca de concentració, pèrdua de memòria, símptomes gastrointestinals com diarrea, estrenyiment o flatulències, malalties autoimmunitàries, al·lèrgies, entre d’altres.

Preguntes freqüents sobre el test i el tractament de disbiosi intestinal:

Les analítiques es realitzen mitjançant la recollida d’una mostra de femtes i enviant-la a un laboratori especialitzat. Allà analitzen la mostra i ens remeten el resultat, al nostre centre de medicina holística i integrativa de Barcelona, que nosaltres interpretem.

L’alteració de la microbiota s’anomena disbiosi.

La disbiosi intestinal pot ser, com tants altres trastorns, multifactorial. Hi ha molts factors que poden alterar la microbiota: la presa d’antibiòtics o d’altres medicaments, les intoleràncies i sensibilitats alimentàries, l’alimentació, els camps electromagnètics, els tòxics, entre d’altres. 

Per procurar tenir una bona salut intestinal convé dur una bona alimentació -preferiblement ecològica-, evitar prendre medicaments innecessaris, evitar l’excessiva exposició a camps electromagnètics i a tòxics.

Múltiples malalties estan relacionades amb la disbiosi intestinal. Cada vegada són més els estudis clínics que evidencien la gran relació que té la salut intestinal amb la resta de l’organisme. 

La disbiosi intestinal genera inflamació crònica de baix grau que es relaciona amb multitud de malalties com al·lèrgies i problemes cutanis, trastorns endocrins (hipotiroïdisme, diabetis), immunològics (artritis, psoriasis…), malalties neurològiques (demències), malalties psiquiàtriques (TDAH, depressió, ansietat…) i fins i tot càncer.

Estudis genòmics

Amb els estudis genòmics efectuats des de la medicina integrativa i holística podem prevenir l’aparició de certes malalties, adoptar mesures preventives per millorar la salut i la qualitat de vida de forma individualitzada.

Amb els estudis de farmacogenètica podem conèixer, abans de prescriure un fàrmac, si serà adequat o no. I si la dosi serà l’adequada. Ens permet reduir fàrmacs i/o entendre els efectes adversos, fracassos terapèutics farmacològics i orientar-nos per saber quin podria ser el fàrmac substitutiu.

És un diagnòstic molt interessant en persones que han experimentat efectes adversos farmacològics, persones que no troben l’efecte desitjat en els fàrmacs o en pacients polimedicats.

Al centre de medicina integrativa de Barcelona interpretem testos genètics i t’ajudem a implementar hàbits per tal de prevenir determinades malalties, millorar la detoxificació dels tòxics que entren a l’organisme o optimitzar la presa de medicaments.

És una eina molt útil en malalties com:

Sensibilitat Química Múltiple
Fatiga Crònica o Fibromiàlgia
Esteatosis hepàtica o fetge gras
Problemes hormonals
Càncer
Entre d’altres.

Altres camps d’aplicació poden ser la predisposició a patir:

Malalties cardíaques
Diabetis
Colesterol
Obesitat o sobrepès
Osteoporosi
Alopècia
Celiaquia
Intolerància a la lactosa
Migranyes
Envelliment cel·lular
Càncer de còlon, pròstata i mama
Periodontitis
Alteracions emocionals

Estudis d’interaccions farmacològiques

A la nostra clínica de medicina holística i integrativa de Barcelona disposem d’un software per comprovar si els fàrmacs que prenen els pacients poden tenir interaccions entre ells, amb suplements alimentaris, medicaments naturals, o certs aliments.

Es tracta d’un estudi interessant en pacients polimedicats.

La informació dels estudis d’interaccions farmacològiques sumada al test de farmacogenètica, esdevé una eina fantàstica de la medicina general amb visió holística i integrativa, per evitar efectes adversos i millorar efectes terapèutics.

Preguntes freqüents sobre el test genòmic i els estudis d’interaccions farmacològiques:

Un test genòmic és una anàlisi de sang en el que s’analitzen diversos polimorfismes genètics. 

Els polimorfismes són diferents formes dels gens que fan que aquests s’expressin lleugerament diferent (com per exemple diferents polimorfismes de gens codifiquen diferents colors d’ulls). Pel que a nosaltres ens ocupa, des de la medicina integrativa, els gens analitzats tenen relació amb la salut.  

Les proves de farmacogenètica són tests genòmics on s’estudien gens que tenen implicació en el metabolisme dels fàrmacs.

Test d’intoleràncies alimentàries

És comú anomenar aquest test com una prova d’intoleràncies alimentàries, però veritablement el que estem diagnosticant són al·lèrgies retardades, denominades sensibilitats.

A la clínica de medicina integrativa observem que se sol parlar de termes com a al·lèrgia, intolerància o sensibilitat alimentària com si fossin sinònims però, els mecanismes implicats en cada cas són molt diferents i també el seu tractament.

El test que utilitzem a la consulta holística per a diagnosticar al·lèrgies, sensibilitats i intoleràncies alimentàries es fa mitjançant l’electroacupuntura de Voll (EAV) (+).

No obstant això, el test, on té major interès és en la sensibilitat alimentària perquè són els casos més difícils de diagnosticar i a més permet fer un estret seguiment.

Els símptomes més freqüents que pot manifestar una persona amb hipersensibilitat/intolerància poden ser molt diversos:

Trastorns gastrointestinals (dispèpsies, flatulències, còlon irritable, diarrea, restrenyiment).
Processos inflamatoris de la pell (atopia, acne, psoriasis, urticària).
Trastorns psicològics (ansietat, depressió, fatiga crònica, hiperactivitat infantil).
Cefalees i migranyes.
Patologies articulars.
Rinitis i bronquitis asmàtica.
Obesitat/sobrepès amb dificultat per a perdre pes.

Com es realitza el Test d’intoleràncies alimentàries a la nostra clínica de medicina integrativa?

S’efectua mitjançant un aparell de biorresonancia i es poden detectar els desequilibris que ocasionen en l’organisme els 200 aliments dels quals consta el test.

Una vegada realitzat i obtinguts els resultats, és important no consumir els aliments que apareixen en l’informe com a no recomanats. Així mateix s’han de mirar amb atenció les etiquetes dels productes envasats.

La supressió en la dieta els aliments als quals el pacient és sensible, durant un temps que pot ser variable segons el cas, de 3-6 mesos, permet a l’organisme recuperar en un alt percentatge de casos la seva capacitat d’autoregulació, apreciant-se una notable millora de la simptomatologia.

És recomanable repetir el test de sensibilitat alimentària al cap d’uns mesos amb la finalitat d’anar reintroduint progressivament en la dieta aquells aliments que l’organisme vagi tolerant.

Es tracta d’un estudi interessant en pacients polimedicats.

La informació dels estudis d’interaccions farmacològiques sumada al test de farmacogenètica, esdevé una eina fantàstica per evitar efectes adversos i millorar efectes terapèutics.

Preguntes freqüents sobre el test d’intoleràncies alimentàries:

Se sol parlar de termes com a al·lèrgia, intolerància o sensibilitat alimentària com si fossin sinònims però, els mecanismes implicats en cada cas són molt diferents i també el seu tractament.

AL·LÈRGIA: És una reacció immunitària mitjançada per immunoglobulines tipus IgE. En aquest cas, la persona ingereix l’aliment i es produeix de manera ràpida una reacció on hi ha alliberament d’histamina i altres mediadors inflamatoris. Poden aparèixer immediatament símptomes com a urticària, inflor de llavis i boca, xiulades en respirar, dolor abdominal, diarrea, i en casos greus una reacció anafilàctica amb inflamació de la gola que impedeix la respiració, pols accelerat, i pèrdua de coneixement. És important tractar-la de manera immediata.

INTOLERÀNCIA: En aquest cas no està implicat el sistema immunitari sinó que hi ha una resposta funcional anormal de l’organisme. Això ocorre en casos d’intolerància a la lactosa, a la fructosa o a la histamina on hi ha dèficits o fallades enzimàtiques que produeixen els trastorns.

SENSIBILITAT: Algunes proteïnes contingudes en determinats aliments poden desencadenar un procés de tipus immunitari en l’organisme, amb la producció d’immunoglobulines de tipus IgG. Es produeixen gran quantitat de trastorns i de manera insidiosa s’instaura una inflamació crònica de baix grau.

És una tècnica totalment indolora perquè només s’efectua una lleugera pressió, amb un dispositiu de l’aparell d’electroacupuntura de Voll (EAV) que tenim al nostre centre de salut holístic, en determinats punts situats a les mans on es localitzen els meridians d’acupuntura relacionats.

En la majoria dels casos, després d’uns mesos de retirada dels aliments als quals es presenta sensibilitat, es poden tornar a reintroduir de manera progressiva i rotatòria els aliments. En casos puntuals més greus, aquesta reintroducció no pot fer-se o l’organisme necessita més temps per a autoregular-se.

En cas d’al·lèrgia és molt important no ingerir l’aliment perquè pot presentar una reacció anafilàctica.

En casos d’hipersensibilitat o intolerància, si pren algun dels aliments de manera puntual pot tornar a presentar algun dels símptomes pels quals va consultar però no presentarà un quadre greu encara que es recomana seguir la dieta d’exclusió de manera correcta per a no allargar el temps en què aquesta hagi de seguir-se.

En determinats casos valorem si s’ha d’afegir a la dieta d’exclusió algun suplement com pre o probiòtics, glutamina o combinar-lo amb algun altre mètode.

Homeopatia

L’homeopatia és una teràpia mèdica que utilitza medicaments preparats a baixes concentracions i dinamitzats per fer que siguin capaços de provocar una reacció curativa del nostre cos de forma ràpida i eficaç.

Una consulta mèdica a la clínica de medicina integrativa de Barcelona des del punt de vista d’un tractament homeopàtic, té en compte el mateix que es considera en una visita mèdica habitual i tot allò que pot haver afectat o afecta l’estat de salut del pacient, tenint en compte les característiques físiques i emocionals de cada persona per poder personalitzar el tractament.

Al nostre centre de salut holístic, el servei s’ofereix tant en forma presencial com on line.

Quins són els principis de l’homeopatia?

En homeopatia es considera que la malaltia és tan important com el malalt, entenent que cal posar el focus en la malaltia i també en la persona que la pateix.

Per això personalitza els tractaments en funció de la simptomatologia que presenta cada malalt en vers la malaltia que pateix. 

El propòsit és potenciar la capacitat d’autocuració del cos per guarir-se i/o per millorar la qualitat de vida i la salut.

A qui pot anar dirigit un tractament homeopàtic?

Va dirigit a qualsevol persona que desitgi ser tractada amb homeopatia independentment de l’edat.

Un dels avantatges de l’homeopatia és que no utilitza dosis tòxiques i per tant, es pot emprar en embarassades, nadons i persones amb problemes de sensibilitat o molt baixa tolerància als fàrmacs.

També s’utilitza per acompanyar tractaments convencionals, per disminuir els efectes secundaris davant certes medicacions sobretot en casos oncològics, i en altres casos per disminuir la medicació que porten alguns pacients si és possible fer-ho. 

En aquests casos, a la clínica de medicina integrativa, fem una valoració dels fàrmacs que prenen els pacients, fem un estudi de les interaccions entre ells i prescrivim medicaments homeopàtics amb la intenció de mantenir la salut amb la menor medicació possible.

L’homeopatia tracta malalts crònics i aguts tant per mantenir la salut com per tractar-los en les malalties que puguin tenir.

En pediatria l’homeopatia ajuda als infants a mantenir el seu estat de salut i a evitar recaigudes de les malalties agudes així com tractar-les amb resultats ràpids i eficaços.

Com es desenvolupa el tractament en homeopatia al nostre centre de salut holístic de Barcelona?

A la primera visita, fem una història clínica completa en la qual prenem nota de tots els fets que li han succeït al pacient des que va néixer, tant en l’àmbit físic com psíquic i els antecedents familiars. Fem una exploració física i si cal, demanem les proves complementaries necessàries per fer un diagnòstic.

Per personalitzar el/s medicament/s a prescriure fem una immersió en les característiques personals de cada pacient tant a escala general, si ve per mantenir el seu estat de salut, com en símptomes particulars que desenvolupa davant la malaltia que el porta a la consulta.

Finalment,  prescrivim el/s medicament/s personalitzats i es cita per control posterior a la clínica de medicina integrativa de Barcelona.

Preguntes freqüents sobre el tractament en homeopatia:

A més d’estar diluïts, se’ls sotmet a unes “sucusions” (sacsejos) especifiques. Tant en intensitat com en temps, que fan que la substància dissolta mantingui la seva capacitat curativa en adquirir una informació energètica (física) de freqüències informatives que en podríem anomenar “patró de freqüències”  capaç de regular les alteracions existents quan estem malalts. Els organismes malalts segueixen tenint estructures cel·lulars però, no treballen correctament, ja que el “patró de freqüències” correcte està alterat.

L’homeopatia treballa de forma provada amb “patrons de freqüència” de manera que només quan el patró està adequat afloren les capacitats terapèutiques del medicament prescrit.

Això ho podem comprovar quan un medicament homeopàtic no és capaç de reconduir la salut del malalt i un altre sí.

Els medicaments homeopàtics es prescriuen de forma individualitzada, ja que cada ésser és únic i irrepetible i mostrarà diferents símptomes davant una mateixa malaltia segons la seva forma de reaccionar.

Per això l’homeopatia es prescriu basant-se en la coneguda “llei de similitud” que afirma que el semblant és capaç de curar el semblant, i comprovant que tota substància capaç de produir uns símptomes determinats en ser ingerida de forma repetida per un individu sa, és capaç de fer-los desaparèixer en un individu malalt que els presenti.

En els casos aguts l’homeopatia té un alt grau d’efectivitat. Es prenen els símptomes del pacient i se li prescriu la medicació personalitzada.

A la clínica de medicina integrativa de Barcelona hem observat que es té la idea que l’homeopatia és una teràpia d’efecte lent però, és ben al contrari, és molt ràpida en els casos aguts si es pren el remei adequat. Depenent de la patologia la milloria es pot notar en minuts, hores o dies. 

Recomanem llegir:

“Estudio de la efectividad de la homeopatia en pacientes con neumonia” Assumpta Mestre Blabia, Ponencia presentada en el IV Congreso Nacional de Homeopatía, Barcelona 2010. Rev. Med. Homeopat. 2010; 3(3): 116-119 

Eficacia de la terapeutica homeopatica en la amigdalitis aguda. Francisco de Asís Moya Hiniesta

Sí. Ben prescrita la pot prendre tothom independentment d’edat, gènere, malaltia i medicació que estigui prenent.

Medicina ambiental

La medicina ambiental és la disciplina mèdica que s’ocupa d’estudiar la interacció entre el medi i la salut humana. Especialment, tot i que no exclusivament, pel que fa als productes de síntesis que hem creat els humans així com les radiacions electromagnètiques artificials.

Com tenim en compte la medicina ambiental a la clínica de medicina integrativa de Barcelona?

Quan fem una visita mèdica tenim en compte la medicina ambiental per tal de poder orientar als nostres pacients des d’un punt de vista holístic, tant en l’evitació de les exposicions nocives com en la curació dels efectes d’aquestes. Així doncs, al centre de salut holístic, avaluem el risc ambiental i donem les recomanacions pertinents per tal de reduir-lo.

A vegades ens convé demanar proves complementàries com podria ser un estudi dels Camps Electromagnètics (CEM) al domicili, on es tenen en compte tant els CEM naturals (com les geopaties), com els artificials (WIFI, antenes de telecomunicacions properes, cablejat, entre d’altres).

D’altra banda, estudiem els efectes nocius que l’entorn té en la nostra salut i proposem una estratègia terapèutica amb l’objectiu de revertir-la.  

A qui s’adreça la medicina ambiental?

Tothom està exposat a tòxics ambientals, ja que, actualment, l’exposició 0 és una utopia. Però hi ha persones més sensibles que d’altres i que desenvolupen més símptomes i de manera més precoç.

Així doncs, les principals afectades són les persones amb Síndromes de sensibilització Central (SSC), com són la Sensibilitat Química Múltiple (SQM), l’Electrohipersensibilitat, la Fatiga crònica, el Dolor Crònic o la Fibromiàlgia.

Però no són les úniques, el factor ambiental pot tenir molt de pes en altres malalties com el càncer, la síndrome de còlon irritable, la infertilitat, l’insomni, l’asma, la bronquitis crònica, o inclús el TDAH, entre d’altres.

Alguns senyals que ens han d’alertar d’una possible sensibilitat ambiental són: la picor d’ulls (prurit ocular), l’aparició de noves al·lèrgies, la rinitis, la cefalea (mal de cap) amb determinades olors o en determinats ambients.

Síndromes de sensibilització Central (SSC)
Sensibilitat Química Múltiple (SQM)
Electrohipersensibilitat
La Fatiga crònica
Dolor Crònic
Fibromiàlgia
Càncer
Síndrome de còlon irritable
Infertilitat
Insomni
Asma
Bronquitis crònica
TDAH
Entre d'altres

Preguntes freqüents sobre medicina ambiental:

Els camps electromagnètics són camps que es produeixen per la presència d’objectes carregats elèctricament. Aquests poden ser tant d’origen natural (geopaties) com artificial (aparells electrònics). 

Els efectes dels CEMs sobre la salut estan àmpliament descrits en la literatura científica, fins i tot està descrit el mecanisme cel·lular pel qual es genera l’afectació. 

Hem de procurar reduir la sobrecàrrega de CEMs i evitar-los especialment de nit.

Una geopatia és un corrent d’aigua subterrània. Poden ser les aigües freàtiques o, en el cas de les zones urbanes, els rius, rieres, rierols i torrents que s’han tapat per construir-hi a sobre. El problema de les geopaties és que generen un CEM i, si dormim sobre d’una, aquest ens altera mentre descansem.

Els tòxics ambientals són tots aquells agents (anomenats exposomes) que es troben en el nostre entorn i que contribueixen a la sobrecàrrega del nostre organisme i l’empitjorament de la nostra salut. Poden ser d’origen biològic (virus, bacteris, fongs…), químic, o físic (CEMs, soroll…)

Si des de la medicina integrativa detectem la possible presència d’un CEM recomanarem fer un estudi de geobiologia per part d’un professional qualificat. En funció dels resultats es duran a terme unes actuacions específiques a la llar. Paral·lelament, mitjançant l’ús d’alguns suplements o recomanacions que suggerirem des del centre de salut holístic, podem pal·liar les conseqüències produïdes pels CEMs.

Fent una alimentació basada en aliments reals (no processats) i ecològics, utilitzant coccions adequades (vapor, bullit, forn, planxa) i evitant els envasos de plàstic, llaunes i paper d’alumini.

Els infants són els més sensibles als tòxics ambientals, ja que, proporcionalment al seu pes, respiren més, mengen més i contenen més aigua a l’organisme. 

En medicina ambiental es parla de la importància dels primers 1000 dies del desenvolupament humà, que comprenen el desenvolupament embrionari i els 2 primers anys de vida com a període crític en quant a l’exposició a tòxics.

Nutrició ortomolecular

A la societat actual, el dia a dia acostuma a ser trepidant. I el nostre organisme es veu sotmès a estrès, desgast, poques hores de son i a vegades una alimentació insuficient o desequilibrada per a aportar tot allò que gastem.

Això fa que els nutrients que necessitem per mantenir la nostra salut estiguin, molt sovint, en quantitats inferiors a les que el nostre cos necessita i això ens porta a emmalaltir.

Ens podem sentir cansats, ens refredem més sovint del compte, estem nerviosos, patim insomni, ens cau el cabell, entre altres símptomes. És una realitat que veiem diàriament a la consulta de medicina integrativa de Barcelona.

Des de la medicina general amb visió holística i integrativa, podem entendre que els nutrients i micronutrients tenen un paper molt important en el metabolisme i el manteniment correcte de les funcions cel·lulars i orgàniques.

La micronutrició o nutrició ortomolecular estudia la carència d’aquests nutrients i micronutrients (vitamines i minerals, oligoelements, àcids grassos, aminoàcids i fotoquímics, entre altres) que intervenen tant en l’aparició de trastorns o estats patològics, com en la seva millora o curació.

A la consulta de medicina holística general de Barcelona tenim en compte aquestes possibles carències, que es poden detectar mitjançant l’electroacupuntura de Voll (EAV) (+), podent així orientar en la presa de suplements alimentaris per tal de corregir-les.

Preguntes freqüents sobre nutrició ortomolecular:

Aminoàcids, àcids grassos, vitamines, minerals i algunes molècules importants de l’organisme.  

En general els donem en un període limitat fins a la següent visita, com a màxim, on valorem la necessitat de seguir el tractament.

L’absorció dels suplements alimentaris no és del 100%, com tampoc ho és en la majoria de fàrmacs. De tota manera a la clínica de medicina integrativa de Barcelona valorem -mitjançant l’electroacupuntura de Voll (EAV), les analítiques de sang i el nostre criteri professional- la necessitat de prendre un suplement o no, de manera que optimitzem la presa dels mateixos minimitzant les pèrdues.

Majoritàriament si. La nutricionista(+) del nostre centre de medicina holística i integrativa et pot orientar en aquest sentit.

No obstant en alguns moments de forta depleció de determinats nutrients convé suplementar temporalment.

Pràcticament qualsevol malaltia es pot beneficiar de la presa d’algun suplement. Ja sigui per pal·liar els efectes de la inflamació, oxidació, envelliment precoç, la depleció degut a l’excés d’ús o la falta d’aport.

En general és molt efectiva en tot el que té a veure amb malalties cròniques, ja que en aquestes es donen dèficits nutricionals profunds. 

Podem parlar d’estrès crònic, malalties psicològiques i neurològiques, síndromes de sensibilització central, malalties inflamatòries, autoimmunitàries, degeneratives com l’artrosi, problemes cardiovasculars, digestius, infeccions en general, problemes ginecològics com els símptomes associats a la menopausa, dolors menstruals, infertilitat, tractament coadjuvant en càncer, entre d’altres.

Al centre de medicina holística de Barcelona ho identifiquem en funció de la clínica, els anàlisis de sang i l’electroacupuntura de Voll (EAV).

La Dra. Montserrat Noguera, Dra. Padma Solanas, Dra. Assumpta Mestre i Dra. Mª Josep Fernandez són les metgesses que aborden la visita de medicina general des d’una visió holistica i integrativa i desenvolupen els tractaments anteriorment esmentats a la nostra consulta de medicina integrativa i holística de Barcelona.

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Padma Solanas

Dra. Padma Solanas

Assumpta Mestre

Assumpta Mestre

Dra. Mª Josep Fernández

Dra. Mª Josep Fernández

Demana una primera visita

O sol·licita informació i t’orientarem en quin dels serveis que oferim al Centre de Medicina Biològica pot donar resposta a les teves necessitats actuals i expectatives. 

T’acompanyarem en el procés de millorar la qualitat de vida d’una manera integral i respectuosa.